UA-177636440-1

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4

Ngày 15/09/2021, Hội đồng quản trị công ty Quyết định thống nhất thay đổi Đăng ký kinh doanh lần 4.

Tại cuộc họp cổ đông ngày 15/09/2021, HĐQT quyết định thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần 4

Nội dung chi tiết theo File đính kèm: